Vykdydama pagrindinę savo veiklą Bendrovė vadovaujasi 2010-09-17 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-548 patvirtintais Alytaus miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais. Teisė administruoti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus Bendrovei suteikta Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. DV-456 bei kitais Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir su bendrijomis sudarytomis pastato administravimo, nuolatinės techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros paslaugų sutartimis. Pastato bendrojo naudojimo objektų administravimo įkainis apskaičiuotas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-275 „Dėl Alytaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros įkainis nustatytas vadovaujantis 2018-08-30 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-238. Savo veiklai, vykdant energetikos įrenginių eksploataciją, Bendrovė yra įgijusi energetikos (elektros, šilumos) įrenginių eksploatavimo atestatus, išduotus Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos. Atestatas eksploatuoti elektros įrenginius Nr. E-0393, galioja iki 2024-06-27, o atestatas eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas Nr. T-0211, galioja iki 2024-09-26.

Be savo pagrindinės veiklos Bendrovė atlieka būsto, viešosios paskirties statinių remonto, apdailos bei vidaus tinklų sistemų (vandentiekio, nuotekų, šildymo) montavimo darbus. Šiai veiklai Bendrovė yra atestuota valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro: suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.  Kvalifikacijos atestatas Nr. 4452, išduotas 2013-08-30 (pirmą kartą išduotas 2006-10-13).  Bendrovėje dirba asmenys, turintys Aplinkos ministerijos išduotus kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Bendrovė taip pat teikia ir vidaus patalpų valymo bei aplinkos prie gyvenamųjų namų tvarkymo paslaugas (paslaugos dydis yra nustatytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-271).

Alytaus miesto savivaldybės taryba pradedant 2003-06-26 sprendimu Nr. T-159 ir vėlesniais sprendimais yra įpareigojusi bendrovę vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio surinkimą ir apskaitą, bei nuomos mokesčio mokėjimo kontrolę.

Vadovaudamasi vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba 2016-08-25 sprendimu Nr. T-215 nusprendė paskirti Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimo administratore UAB „Alytaus butų ūkis“.

SUSISIEKITE

+37066737365

PARAŠYKITE

info@alytausbu.lt

MŪSŲ ADRESAS

Vingio g. 5, 63221 Alytus